Tel

0552-104 50

E-Mail

info@miab-voc.se

EU-direktiv & EU-förordningar - våra reningsanläggningar

Här finns en introduktion för några av de vanligaste EU-direktiven. Ni kan även klicka er vidare för att läsa mer via länkarna i texten.

Vår reningsutrustning kan hjälpa er att uppfylla IED-direktivet och tillhörande BAT-kraven.

Industriutsläppsdirektivet (IED), 2010/75/EU, innebär skärpningar i kraven att tillämpa bästa tillgängliga teknik (BAT) och att redovisa utsläpp av föroreningar jämfört med det gamla direktivet, IPPC. IED-direktivet är infört i svensk lagstiftning genom industriutsläppsförordningen, SFS 2013:250.

Så kallade BAT-slutsatser med utsläppsvärden blir bindande krav att följa för IED-verksamheter. Vilka verksamheter som är IED-verksamheter styrs av Miljöprövnings­förordningen SFS 2013:251, där en verksamhet med verksamhetskod markerad med ”-i” är en IED-verksamhet (industriutsläpps­verksamhet). BAT-slutsatser ska användas som referens vid tillståndsprövning och det gäller direkt efter det att slutsatserna har offentliggjorts. Någon fyraårsperiod efter BAT-slutsatsernas offentliggörande ska alltså inte inväntas. Utförlig IED-information finns på www.naturvardsverket.se.

Luftvårdsförordningen (SFS 2018:740) inför bestämmelserna i det reviderade takdirektivet (EU 2016/2284). Luftvårdsförordningen omfattar Naturvårdsverkets och andra berörda myndigheters arbete med framtagande av luftvårdsprogram, utsläppsstatistik, scenarier, miljöövervakning samt rapportering till EU enligt takdirektivets krav.

Våra leverantörer & krav på ämnen i varor

Vi gör uppföljningar tillsammans med våra leverantörer av bl.a. elektrisk utrustning samt rostfritt stål, och säkerställer därmed att våra reningsutrustningar och emballage följer krav som vi berörs av för ämnen i varor; enligt krav i REACH, SCIP-databasen, RoHS, samt i biocidförordningen, samt för ev. tillsatta nanomaterial och PFAS.

REACH-förordningen

I REACH-förordningen, EG nr 1907/2006 berörs vi bl.a. av krav på kunskap om ingående ämnen i varor, dvs. i material som ingår i våra reningsutrustningar och emballage. Kraven finns i kandidatförteckningen och bilaga XVII. Kandidatförteckningen uppdateras ca halvårsvis av ECHA, den europeiska kemikaliemyndigheten och tillhörande krav finns även i SCIP-databasen, se ytterligare information på www.kemi.se.

RoHS II-direktivet och CE-märkning

I RoHS II-direktivet (2011/65/EU) finns regler för vissa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. RoHS II-direktivet är infört i svensk lagstiftning genom bl.a. förordningen om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, SFS 2012:861. Information om RoHS II och tillhörande CE-märkning finns bl.a. på www.kemi.se. Vi berörs av krav på kunskap om ev. ingående ämnen i elektroniken i våra reningsutrustningar.

Biocid-förordningen

I Biocid-förordningen, EG nr 528/2012 berörs vi främst av krav på kunskap att vi behöver veta om något av materialen i våra reningsutrustningar eller emballaget är behandlat med en biocid. Varor som är behandlade med biocidprodukter innehåller ämnen som kan vara farliga eller giftiga för människor och miljö. se ytterligare information på www.kemi.se.

POPs- förordningen

I POPs-förordningen, EG 2019:1021, om långlivade organiska föroreningar, berörs vi främst av krav på kunskap om något av materialen i våra reningsutrustningar eller emballaget  innehåller något av dessa ämnen. POPs-ämnen har särskilt allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper, se ytterligare information på www.kemi.se.

KVALITET

MIAB-9001.pdf

MILJÖ

MIAB-14001.pdf